Regulamin Ostatnie Rozmiary

Regulamin Akcji promocyjnej
„Ostatnie Rozmiary”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady akcji promocyjnej "Ostatnie Rozmiary". Organizatorem akcji promocyjnej jest sklep internetowy www.awangardashoes.com (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”) prowadzony przez Marka Wojtowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Wojtowicz Firma Handlowa AWANGARDA z siedzibą w Przemyślu.

Dane kontaktowe:

Wojtowicz Awangarda Shoes

ul. Z. Zielińskiego lok.10 14/15

37-700 Przemyśl

adres poczty elektronicznej: sklep@awangardashoes.com

numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 730 960 317, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Wojtowicz Awangarda Shoes.

Akcja promocyjna prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.awangardashoes.com (zwanym dalej „Sklepem internetowym”).

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 19 marca 2018 r. i trwa do dnia 31 marca 2018 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.awangardashoes.com w zakładce „Regulamin”.

Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokona zakupu w Sklepie internetowym.

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

Akcją promocyjną objęte są wybrane modele z asortymentu sklepu internetowego, znajdujące się w zakładce menu o nazwie Ostatnie Rozmiary -20%.

Akcją promocyjną nie są objęte towary oferowane przez Organizatora do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych.

W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Sklepie internetowym zakupi Towar promocyjny oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży z zakładki Ostatnie Rozmiary -20% jest uprawniony do uzyskania upustu w wysokości 20% od aktualnej ceny sprzedaży. W Sklepie Internetowym ceny produktów promocyjnych w czasie trwania Akcji promocyjnej są obniżone o 20% po dodaniu Towarów promocyjnych do Koszyka i wpisaniu kodu rabat20, który uprawnia do uzyskania upustu w wysokości 20%.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie. 

Upust nie dotyczy kosztów dostawy produktów.

Wartość upustu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.awangardashoes.com w zakładce „Regulamin”.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 

Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Wojtowicz Awangarda Shoes ul. Wincentego Pola 34, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej „Ostatnie Rozmiary” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@awangardashoes.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 730 960 317, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:30 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

                     

§ 4 Postanowienia końcowe

 

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.awangardashoes.com w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.

Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 19 marca 2018 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel